Television Powered by Trendolizer

Pomodoro I Học tập hiệu quả năng suất và tập trung hơn

Trending story found on www.youtube.com


Pomodoro I Học tập hiệu quả năng suất và tập trung hơn Pomodoro là một phương pháp tôi đã áp dụng từ những năm còn trên ghế nhà trường. Nhờ kĩ thuật này mà tôi có thể học tập hiệu quả hơn, tập trung cao hơn và năng suất được cả thiện. Phần mềm trên Laptop: https://tomato-timer.com/ Phần mềm trên Android: https://goo.gl/5oyURc Blog: http://tranngocnam.com/ Facebook: https://www.facebook.com/TraNgoNa
[Source: www.youtube.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments